Blog

Norma ČSN EN 14604:2005

Image

ČSN EN 14604:2005 – Autonomní hlásiče kouře

Tato norma popisuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení kouřových (fotoelektrických) hlásičů požáru pro použití v domácnosti či jiné aplikace související s bydlením. Zabývá se také požadavky na autonomní hlásiče požáru, které lze použít v karavanech. Uvedené požadavky se týkají autonomních hlásičů využívajících k detekci kouře rozptýleného nebo vysílaného světla či ionizace. Přílohy normy obsahují podrobné informace o provádění zkoušek funkčnosti hlásiče.

Norma definuje způsob LED signalizace hlásiče pro jednotlivé provozní stavy, jako je připojení k napájení (zelená barva), poplach (červená barva) nebo porucha (oranžová či žlutá barva). Dále také popisuje padavky na kapacitu baterie a minimální čas, po který musí být zajištěno napájení hlásiče v různých situacích. Každý autonomní hlásič požáru musí být dle ČSN EN 14604:2005 vybaven testovacím zařízením, pomocí kterého lze pravidelně ověřovat jeho funkčnost (testovací tlačítko).

Důležitou částí ČSN EN 14604:2005 jsou požadavky na označení hlásiče a obsah technické dokumentace. Každý autonomní hlásič musí být trvanlivě (nesmazatelně) označen následujícími údaji:

 • Číslo a datum normy (ČSN EN 14604:2005)
 • Jméno / ochranná známka a adresa výrobce či dodavatele
 • Datum výroby / číslo série
 • Výrobcem doporučený datum výměny za předpokladu, že je prováděna pravidelná údržba
 • Typ a počet výrobcem doporučených baterií současně s upozorněním na provedení testování po každé výměně baterií, které musí být při výměně baterií viditelné (autonomní hlásiče napájené vyměnitelnými bateriemi)
 • Upozornění že je baterie v hlásiči nevyměnitelná, které musí být viditelné při normálním použití (autonomní hlásiče napájené nevyměnitelnou baterií)   

Norma dále popisuje, jaké informace mají být uvedeny na obalu hlásiče a dodávané dokumentaci (uživatelské příručce). Obecně se jedná o podrobné pokyny o doporoučeném umístění hlásiče, jeho instalaci a pravidelně prováděné údržbě.

Následující kapitoly normy ČSN EN 14604:2005 obsahují podrobný popis, účel, postup a požadavky na provedení 23 různých typů zkoušek, kterými je nutné hlásič požáru otestovat. Obecně se ověřuje:

 • Jmenovité aktivační podmínky / citlivost, zpoždění reakce (čas reakce) a výkonnost v podmínkách požáru
 • Provozní spolehlivost
 • Kolísání napájecího napětí
 • Stálost provozní spolehlivosti a zpoždění reakce a odolnost proti teplu
 • Stálost provozní spolehlivosti – odolnost proti vibracím
 • Stálost provozní spolehlivosti – odolnost proti vlhkosti
 • Stálost provozní spolehlivosti – odolnost proti korozi
 • Stálost provozní spolehlivosti – elektrická stabilita

Pokud hlásič požáru splňuje veškerá kritéria normy a uspěl v testech nezávislého zkušebního orgánu Evropské unie, musí být výrobcem opatřen označením CE, pod kterým je uvedeno unikátní číslo prohlášení o vlastnostech pro daný produkt.

Jak již bylo řečeno. základním dokumentem deklarujícím kvalitu výrobku je Prohlášení o vlastnostech. Dalším dokumentem je EU prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce deklaruje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.
Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.

Veškeré kouřové (multisenzorové) hlásiče požáru v portfoliu FireAngel splňují požadavky výše uvedené normy a jejich instalací lze splnit požadavky Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

FireAngel 2018 100

Špičkové výrobky určené k ochraně před požárem a nebezpečnými plyny v domácnosti.

Adresa

Havlíčkova 1113/47

      750 02 Přerov, ČR

(+420) 581 222 262

info@fireangel.cz

(+420) 734 573 650

Po - Pá: 8:00 - 16:00

Důležité odkazy

Galerie

Designed & Developed with By FireAngel.cz